Telenor Branches


telenor

Abu Dhabi Road

Address : telenor, House No 510, Near DC Chowk, Abu Dhabi Road, R Y Khan, rahim yar khan