Swim Teacher - Casual - LC Swansea Jobs in London, United Kingdom


At Freedom Leisure we can offer a friendly working environment that brings lots of variety every day.If you like talking to people, this is definitely the role for you. We understand that engaging with customers and colleagues is not as easy as it sounds and sometimes comes with experience. We will provide all the training needed to be a successful Swim Teacher but we also believe that employing people from a mix of employment backgrounds can offer a wider benefit to our team, some of which might be in their first ever job and need more support from their manager and colleagues.In the role of Swim Teacher, you will deliver swimming lessons to customers of all ages and abilities ensuring they feel supported and are achieving their goals. If you want to progress further, we will support this through additional training, both formal and on the job will be key. However, we also appreciate that not everyone wants to ‘move up the ladder’ and that’s absolutely fine with us. What is really important is that you are happy in your work.At Freedom Leisure we welcome our diverse local community to our centres every day and we want to reflect that same multicultural mix inside our business too. We strive to create an inclusive and diverse workplace where people can be themselves, have the same opportunities and thrive together. Because at Freedom Leisure, You Matter!Together, we work to create a workplace where everyone feels valued, no matter their age, race, gender, disability or sexual orientation. We aim to be the employer of choice within our industry and we strive for this every day.In the event that a high volume of suitable applications are received, the post may close prior to the specified closing date. Please apply as soon as possible if interested.Hours: Casual hours, as and when required.Yn Freedom Leisure, gallwn gynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar sy’n cyflwyno amrywiaeth i bob diwrnod. Os ydych yn hoffi siarad gyda phobl, dyma’r swydd yn bendant i chi. Rydym yn deall nad yw ymgysylltu gyda chwsmeriaid a chydweithwyr mor hawdd ag y mae’n swnio ac y bydd hyn yn datblygu weithiau gyda phrofiad. Fe fyddwn yn darparu’r holl hyfforddiant sydd ei angen i fod yn Athro Nofio llwyddiannus ond rydym hefyd yn credu fod cyflogi pobl o gefndiroedd cyflogaeth cymysg yn gallu cynnig buddion ehangach i’n tîm, gyda rhai ohonynt a allai fod yn eu swydd gyntaf erioed ac angen mwy o gefnogaeth oddi wrth eu rheolwr a chydweithwyr. O fewn rôl Athro Nofio, fe fyddwch yn cyflwyno gwersi nofio i gwsmeriaid o bob oedran a gallu gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi ac yn cyflawni eu nodau. Os ydych eisiau gwneud cynnydd pellach, fe fyddwn yn eich cefnogi trwy’r hyfforddiant ychwanegol hwn. Fe fydd gwneud hyn yn ffurfiol ac ar y swydd yn allweddol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwerthfawrogi nad yw pawb eisiau ‘symud i fyny’r ysgol’ ac mae hynny’n hollol iawn gyda ni. Yr hyn sy’n wirioneddol bwysig yw eich bod yn hapus yn eich gwaith. Yn Freedom Leisure, rydym yn croesawu ein cymuned leol amrywiol i’n canolfannau pob dydd ac rydym eisiau adlewyrchu’r un gymysgedd amlddiwylliannol o fewn ein busnes yn ogystal. Rydym hefyd yn ymdrechu i greu gweithle cynhwysol ac amrywiol lle y gall pobl fod eu hunain, cael yr un cyfleoedd a ffynnu gyda’i gilydd. Oherwydd yn Freedom Leisure, Rydych Chi’n Cyfrif! Gyda’n gilydd, rydym yn gweithio i greu gweithle lle mae pawb yn teimlo wedi’u gwerthfawrogi, beth bynnag fo eu hoedran, hil, rhyw, anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol. Ein nod yw bod yn gyflogwr o ddewis o fewn ein diwydiant ac rydym yn ymdrechu am hyn bob diwrnod. Petai nifer uchel o geisiadau addas yn cael eu derbyn, efallai y bydd y broses derbyn ceisiadau ar gyfer y swydd yn cau cyn y dyddiad cais a bennir. Ymgeisiwch cyn gynted ag sy’n bosibl os oes gennych ddiddordeb. Oriau: Oriau achlysurol, fel a phryd sy’n ofynnol. RequirementsTo teach swimming to children and/or adults as part of the Leisure Centre’s swimming lesson programme, according to qualification, training and experienceTo communicate with the children’s parents/guardians concerning their development, and advise on their progression through the programmeTo assist in the supervision of customers in the swimming pool and surrounds, ensuring their safety and disciplineExcellent communication skills with a genuine desire to work closely with customers.An ability to deal with children and their parentsLevel 2 Swim Teaching qualification is desirableDBS check

Original jobs : https://gb.mustakbil.com/jobs/job/862733