The notepad: Saniya Hasan EllahiOriginal news : http://tribune.com.pk/story/1085579/the-notepad-saniya-hasan-ellahi/